VAK:   03-710.53
Veranstalter:   Sebastian Hübner <huebner@tzi.de>,
 Hendrik Witt <hwitt@tzi.de>
Kategorie:   A (ECTS: 4)
 
Zeit:   Mo 10-12
Raum:   Seminarraum 0.36 im TAB, Eingang E, Am Fallturm 1 (Karte)
 Treffpunkt: Japanischer Garten im Innenhof
 
Beginn:   25.10.2004
Ende:   7.2.2005

Termine:

Datum Vortragende(r) Thema Material
25.10.2004 Sebastian Hübner/Hendrik Witt Einführung Folien
1.11.2004 Vorbereitung der Vorträge
8.11.2004
15.11.2004 Eric Engle Aussagenlogik  
22.11.2004 Jun Pang Prädikatenlogik I (Theorie)  
29.11.2004 Marion Urbach Prädikatenlogik II (Praxis)  
6.12.2004 Ines Temou Beschreibungslogiken I (Theorie)  
13.12.2004 Christiane Telöken Beschreibungslogiken II (Praxis)  
Weihnachtsferien
10.1.2005 Stefanie Weßler Modallogik  
17.1.2005 André Rohweder Spatio-Temporal-Logic  
24.1.2005 Stephan Großewinkelmann
Dennis Pachur
Fuzzy-Logic I (Theorie)
Fuzzy-Logic II (Praxis)
 
31.1.2005 Ingo Peters Nicht-Monotone Logiken (Theorie)  
7.2.2005 Sascha Rollin Nicht-Monotone Logiken (Praxis)  

Fragestellungen:

Themen: